W branży transportowej niezwykle istotny jest wybór właściwego rodzaju ubezpieczeń. Nieprzewidziane wypadki, opóźnienia ze strony kontrahenta, czy uszkodzenia towaru podczas przewozu to sytuacje losowe, których często nie można uniknąć. Aby zapewnić bezpieczeństwo firmie oraz jej pracownikom, warto znać podstawowe rodzaje ubezpieczeń i wybrać najkorzystniejsze spośród nich.

Ubezpieczenie OC dla przewoźnika - jakie wybrać?

UbezpieczenieUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właściciela firmy transportowej jest podstawowym i najważniejszym zabezpieczeniem przewoźnika przed poniesieniem ewentualnych kosztów finansowych. Obejmuje głównie  odpowiedzialność za uszkodzenie towarów, ich utratę, czy też opóźnienia w przewozie. Agencje ubezpieczeniowe proponują wiele różnego rodzaju wariantów tego typu polisy. Wybierając jeden z nich, należy zwrócić uwagę na to, aby zawierał on między innymi ochronę przewożonych towarów, szczególnie sprzętu elektronicznego, czy ładunków ADR. Istotny jest również zapis gwarantujący ochronę podczas załadunków i rozładunków. Ponadto warto zastanowić się nad rozszerzeniem ubezpieczenia OC dla przewoźnika o dodatkowe opcje, takie jak możliwość odzyskania towaru w przypadku jego wyłudzenia lub kradzieży. Dobre ubezpieczenie OC dla przewoźnika powinno obejmować jak najszerszy zakres ewentualnych zdarzeń losowych, dlatego też nie warto decydować się jedynie na wersję minimalną, a w konsekwencji ponosić duże koszty odszkodowań z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie OC dla spedytora

Ten typ ubezpieczenia jest przeznaczony dla firm spedycyjnych i logistycznych. Do jego  głównych założeń należy zapewnienie ochrony przed nieprawidłowym wykonaniem postanowień zawartych w umowie wykonania spedycji. Obejmuje zatem ubezpieczenie przed wyrządzeniem szkód w sposób umyślny, rekompensatę za szkody o charakterze finansowym, spowodowane nieterminowym podstawieniem transportu do załadunku, a także ubezpieczenie od utraty mienia. Dodatkowo ubezpieczenie OC dla spedytora może również zawierać ochronę dotyczącą usunięcia pozostałości po szkodzie oraz obrony sądowej w razie zaistnienia takiej konieczności.  

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo, nazywane ubezpieczeniem mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym, polega przede wszystkim na ochronie towaru. Wybór odpowiedniej opcji tego ubezpieczenia, gwarantuje bezpieczny przewóz towaru różnymi rodzajami transportu, nie tylko drogowego, lecz także kolejowego i śródlądowego. Dzięki niemu, firma przewozowa zostanie zabezpieczona przed zniszczeniem, utratą lub ubytkiem przewożonego mienia. Umowa często obejmuje również ochronę przed aktami wandalizmu i wypadkami środka transportu. Warto wiedzieć, że w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC dla przewoźnika, polisa cargo zabezpiecza głównie osoby zainteresowane towarem, w zakresie wystąpienia ewentualnej straty materialnej.    

Ochrona dla pracowników

Właściciel firmy przewozowej nie może także zapomnieć o tym, by zapewnić właściwą ochronę swoim pracownikom. Ubezpieczenie dla osób zatrudnionych w transporcie drogowym w standardowym zakresie gwarantuje wypłatę odszkodowania, które jest związane z następstwami nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie OC dla przewoźnika obejmuje głównie odszkodowanie w przypadku śmierci pracownika oraz jego uciążliwej choroby. Dodatkowo warto poszerzyć umowę ubezpieczeniową o zapisy dające gwarancję wypłaty świadczeń w razie wystąpienia u pracownika okresowej lub całkowitej niezdolności do wykonywania czynności zawodowych.

Dobre ubezpieczenie OC dla przewoźnika to kluczowa polisa, którą powinien wykupić każdy właściciel firmy transportowej. Ponadto, istotne jest również zagwarantowanie ochrony przed utratą i kradzieżą towaru. Nie należy także bagatelizować wyboru najlepszego ubezpieczenia dla pracowników - ich bezpieczeństwo jest bowiem fundamentem prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa.